تو این چند سالی که برنامه می نویسم مقاله ها و جزوه های آموزشی زیادی رو دیدم و خواندم.اما یکی از بهترین tutorial هایی که درباره c++ رو براتون upload کردم .که سر فصل هاش رو نوشتم:
Introduction:
· Instructions for use
Basics of C++:
· Structure of a program
· Variables. Data Types.
· Constants
· Operators
· Basic Input/Output
Control Structures:
· Control Structures
· Functions (I)
· Functions (II)
Compound Data Types:
· Arrays
· Character Sequences
· Pointers
· Dynamic Memory
· Data Structures
· Other Data Types
Object Oriented Programming:
· Classes (I)
· Classes (II)
· Friendship and inher...
· Polymorphism
Advanced Concepts:
· Templates
· Namespaces
· Exceptions
· Type Casting
· Preprocessor directi...
C++ Standard Library:
· Input/Output with fi...
البته بگم که به زبان انگلیسی نوشته شده.اینجا کلیک کنید... .