برنامه ی تمرین 9 از فصل ارایه ها رو تابعش رو عوض کردم.
همون قبلی هم درست ولی این درست ترِ.
int finder(char list1[ ],char list2[ ],int x ,int y)
{
int flag=0 ;
    for(int i=0;i<=(x-y);i++)
    {
        if(list2[0]==list1[i])
        {
            flag=0;
            for(int k=1;k<y;k++)
            {
                if(flag==0)
                {
                  if(list2[k]==list1[i+k])
                  {/*empty*/}
                  else
                     flag=1 ;
                }
            }//end of for
            if (flag==0) return flag ;
        }//end of if 1
    }
    return 1;
}