اگر تا سوم دبیرستان هم درس خوانده باشید حتما در کتاب فیزیک درباره ی مقاومت ها خوانده اید.اگر یادتان باشد بر روی هر مقاومت 4 خط رنگی وجود دارد که اندازه ی مقاومت آن را نشان می دهند.این برنامه با گرفتن رنگ چهار خط روی مقاومت،اندازه ی مقاومت( و اندازه ی خطای آن) را مشخص می کند.از اینجا دانلود کنید.