برنامه ای برای محاسبه ی میدان الکتریکی ناشی از یک بار نقطه ای این برنامه رو طبق خواسته ی یکی از بازدید کنندگان نوشتم.
خوب می دونیم که میدان الکتریکی در فاصله ی R از یک بار الکتریکی برابراست با : E=kq\R^2 که در آن   k=1\4*PI*epsilon 
  Epsiloneضریب گذردهی خلا در این برنامه با گرفتن فاصله بر حسب میلیمتر و بار بر حسب میکروکولن به محاسبه ی میدان می پردازیم. در ضمن باید به تبدیل واحدها نیز توجه داشته باشیم.
از اینجا دانلود کنید