چهار برنامه برای درس محاسبات عددی که یکی از اونها (انتگرال به روش سیمپسون) پروژه ی محاسبات خودم بود و سه تای دیگر رو برای دوستام نوشته بودم رو براتون آپلود کردم .

این چهار برنامه شامل موارد زیراند.

1-محاسبه ی ریشه به روش دوبخشی

2-محاسبه ی ریشه به روش نیوتون-رافسون

3-محاسبه ی ریشه به روش نابجایی

4-انتگرالگیری ازتابع cos(eX)  به روش سیمپسون

برای دانلود اینجا کلیک کنید.