قبلا یک برنامه برای محاسبه ی میدان الکتریکی حاصل از دو بار نقطه ای در صفحه نوشته بودم .وسط امتحانات ترمی که گذشت یک نفر در وبلاگم برنامه ای خواست تا برآیند این میدان را برای دو بار نقطه ای در صفحه ی مختصات رسم کند و اندازه ی میدان را در نقطه ی مشخصی به دست آورد.

می دانیم که هر بار نقطه ای در فضا میدانی ایجاد می کند که برای بارهای منفی میدان در جهت نزدیک شونده با بار و برای بار مثبت در جهت دور شونده از آن است.و خطوط میدان در فضا از دو اصل مهم پیروی می کنند.

1-ھر خط مماس بر خط ھای میدان در یک نقطه با خط میدان در آن نقطه موازی است.

2- میدان به وجود آمده در یک نقطه از فضا با اندازه ی میدان در آن نقطه رابطه ی مستقیم دارد.

از قانون اول که بر موازی بودن هر خط مماس برخطوط میدان با همین خطوط دلالت دارد ،مفهوم مشتق به ذهن می رسد.

قانون دوم نیز می تواند در رسم خطوط میدان برای دور کردن و نزدیک کردن خطوط به کار روند زیرا طبق قرارداد هرجا که ترکم خطوط بیشتر باشد میدان قوی تر است و برعکس.همچنین میتوانیم هر قدر که از خطوط میدان دور شدیم رنگ خطوط را نیز کمرنگ تر کنیم.

توضیحات کامل درباره ی فرمول ها و شیوه ی برنامه نویسی را در فایلی همراه این برنامه قرار داده ام. که از اینجا می توانید آن را دانلود کنید.

field